دستورالعمل اصلاحیه تقویم آموزشی و امتحانات سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹رشته های پزشکی و غیرپزشکی و اجرای طرح تعاون آزمون

کلید واژه ها: تقویم آموزشی امتحانات پایان ترم اجرای طرح تعاون آزمون رشته های پزشکی رشته های غیر پزشکی