آئین نامه مراکز آزمون

بسمه تعالی

آئین نامه مراکز آزمون جهت مشارکت در طرح تعاون امتحانات
خردادماه ۹۹

۱- هر واحد دانشگاهی شرکت کننده در این طرح باید یک نفر کارشناس فناوری مسلط به انتقال و پرینت فایل ها را معرفی نماید.
۲- واحد دانشگاهی باید از لحاظ فنی دارای موارد زیر باشد:
- سرور ذخیره سازی فایل سوالات امتحانی که سرویس FTP روی آن نصب شده و از شبکه محلی و Wifi قابل دسترس است
- شبکه Wifi قابل دسترس توسط دانشجویان
- ابزار رمزگشایی از بسته فایل سوالات
- کامپیوتر در حد امکان جهت پوشش نیاز بخشی از دانشجویان که موبایل اندروید ندارند
- پرینتر جهت چاپ سوالات امتحان (ترجیحاً متصل به برق اضطراری باشد)
- دستگاه فکس جهت دریافت موردی سوالات از مرکز (ترجیحاً متصل به برق اضطراری باشد)
۳- یکی از مهمترین وظایف واحد دانشگاهی، تأمین دسترسی به سوالات امتحانی در صورت قطعی اینترنت است. برای این کار باید علاوه بر داشتن زیر ساخت فنی ذکر شده در بند ۲ چنین عمل شود:
الف- تا ساعت ۱۲ شب دو روز قبل از امتحان فایل ها از پنل امتحانات که آدرس آن به زودی اعلام می شود دریافت شده و در آدرسی که اعلام می شود قرار گیرد.
ب- اگر تعداد دانشجویان میهمان کم است به محض دریافت رمز، فایلهای امتحانات باز شده و از آنها در حضور حراست پرینت گرفته شود تا در صورت قطعی اینترنت و یا نداشتن امکانات توسط دانشجو برگه سوال وی آماده باشد. البته اگر تعداد دانشجویان زیاد باشد تنها برای دانشجویانی پرینت گرفته شود که هیچ امکاناتی ندارند و کامپیوتر در اختیار آنها قرار نگرفته است.
ج- در صورتیکه اینترنت قطع باشد و احیاناً سرور واحد دانشگاهی هم مشکل داشته باشد یا فایل ها در مکان صحیح قرار نگرفته باشد باید با پشتیبانی که شماره آن اعلام می شود تماس گرفته شود. در هر حال اطمینان حاصل شود قبل از امتحانات فایل ها در مکان صحیح خود قرار دارد.
د- فایل ها قبل از امتحانات باید رمزگشایی شود. حتماً با این عملیات آشنایی وجود داشته باشد و جهت تسلط چند بار این کار تکرار و مرور گردد. تمامی راهنماها در سایت azmoon99.iau.ac.ir در دسترس می باشند.
۴- اگر به هر دلیلی سوالات برای دانشجویان فراهم گردد، ضمن حفظ آرامش خود و دانشجویان از پشتیبانی، راهکار جایگزین دریافت گردد. بدیهی است زمان تاخیر اولیه به مدت زمان امتحان اضافه می گردد، مگر اینکه از یک ساعت تجاوز کند.
۵- در هر صورت باید پاسخنامه دانشجویان که نام و مشخصات دانشجو را دارد جمع آوری و طبق دستورالعمل به واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو ارسال گردد.

۶- لیست دانشجویان میهمان در اختیار مرکز قرار می گیرد. فایل لیست مذکور باید روز قبل از امتحان از سامانه دریافت شود و ورود دانشجو به واحد دانشگاهی منوط به ثبت بودن مشخصات دانشجو در لیست مذکور باشد.
۷- در صورتی که به هر دلیلی سوالات در اختیار دانشجو قرار نگیرد، تا تعیین تکلیف از طرف رئیس واحد اجازه خروج به دانشجو داده نشود.
۸- تلاش شود مراحل مختلف دریافت سوال چندین بار بررسی شده و با مسئولین پشتیبان ارتباط سریع تأمین شود.
‌‌‌‌