واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
398مراکز نهاوند
403آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملی
405آموزشکده فنی و حرفه ای سما سوسنگرد
413مرکز بهرمان
416بوشهر_مرکز آموزش کنگان
417آموزشکده فنی و حرفه ای سما آباده
421آموزشکده فنی و حرفه ای سما داراب
427آموزشکده فنی و حرفه ای سما قشم
441آموزشکده فنی و حرفه ای سما خمین
445آموزشکده فنی و حرفه ای سما سنندج
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.