واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
519بهار
397بوشهر_مرکز آموزش جم
526بوشهر_مرکز آموزش دلوار
576بوشهر_مرکز آموزش دیر
416بوشهر_مرکز آموزش کنگان
379بوکان
314تالش
284تهران شرق
123تهران علوم تحقیقات
136تهران پزشکی
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.